Физика

Изотермиялық түрлендіру


Сөз изотермиялық бірдей температураны білдіреді. Сонымен бір газдың изотермиялық түрленуі температура сақталған кезде пайда болады.

Бұл қатынасты білдіретін физикалық заң Бойль заңы деп аталады және оны математикалық жолмен өрнектейді:

Қайда:

p = қысым

V = көлем

= газдың массасына, температурасына және табиғатына байланысты тұрақты.

Бұл констант бірдей газ үшін бірдей болғандықтан, өзгерген кезде қатынас жарамды болады:

Мысал:

1 м³ контейнерде поршень бар кейбір газ 250Pa қысым жасайды. 0,6м³ көлеміне изотермиялық сығылған кезде газ қандай қысым жасайды?