Физика

Физика формулаларын есте сақтауға үйрету


Механика

 • Sіс ғанаМенде болды vбұрынте. (Біркелкі қозғалыста орын ауыстыру)

 • Sкірді ғанажаса vэндо ткөтерілу -деé шұлық түн (MUV уақытты ауыстыру функциясы)

 • VTheата é -демен. (MUV-де сағат жылдамдығы функциясы)

 • Vмен сенсен Тағы 2 Theдостар а үшбұрыш sинтимдік. (Торрицели теңдеуі)

 • Fфизика мжәне Thessusta! (Ньютонның 2-ші заңы)

 • Тenho еол ішінде Deus. (Күштің сол бағытында орын ауыстыруымен жұмыс)

 • Qэу мThevе. (Қозғалыс мөлшері)

 • Eмен! Қedro, Мария жоста сағомем. (Гравитациялық потенциалдық энергия)

Калориметрия

 • Qэу мTheбжәнете! (Сезімтал жылу мөлшері)

 • Qэу мTheлeza! (Жасырын жылу мөлшері)

 • Cроқандайэуте. (Жылу сыйымдылығы)

 • Қара vсен жоқжоқ рбару танто (Клапейрон теңдеуі)

 • Қара viver транкид болып табылады бкерек viver тжұмыс істейді. (Мінсіз газдардың жалпы заңы)

Толқын

 • Vмас жалау еерида! (толқынның таралу жылдамдығы)

 • Foназар аудару vкішкентай қыз vішінде Theувир, еTheеқуыс vкішкентай қыз vішінде ежасау! (Доплер эффектісі)

Оптика

 • БірThe еlor = бірThe бэталон көбірек бірThe бжәне т.б.сызық. (Гаусс теңдеуі)

Электромагнетизм

 • Fалдым жәнежалған қандайбалақай! (Электр өрісі)

 • Quero тжәне менақымақ! (Ағымдағы қарқындылық)