Химия

Мазмұны (2-бет)


Мазмұнын көру үшін қажетті тақырып атауын нұқыңыз.

ИНОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Қышқылдар
Утилиталар
Жіктеу
Номенклатура
Негіздер
Утилиталар
Жіктеу
Номенклатура
Оксидтер
Утилиталар
Жіктеу
Номенклатура
Тұз
Утилиталар
Номенклатура
СТОХИОМЕТРИЯ
Атомдық масса (у)
Молекулалық масса (АМ)
Мол
Жалпы
Формула
Химиялық теңдеу
Есептеу
Тазалық
Табыс
Шекті реагент
Артық
ПЕРИОДИКАЛЫҚ КЕСТЕ
Мерзімді кестені қалай пайдалануға болады?
Мерзімді қасиеттер
Апериодтық қасиеттер
Абсолютті тығыздық
Балқу температурасы және қайнау
Ионизация потенциалы
Электр энергиясы
Электропозитивтілік
Электрмагниттілік кестесі
Электрофиниум
Электрондық ұқсастық
Ерекше жылу
ТЕРМОхимия
Жылу қондырғысы
Эндотермиялық реакция
Экзотермиялық реакция
Энтальпия
Гесс заңы
ШЕШІМДЕР
Шешімі
Коллоидтар
Ерігіштік коэффициенті
Ерігіштік қисықтары
Концентрация түрлері
Сұйылту
Шешім қоспасы
Химиялық кинетика
Орташа жылдамдық
Соқтығысу теориясы
Белсендіру энергиясы (Eat)
Жылдамдықты өзгертетін факторлар
Катализатор
Жылдамдық заңы
КОЛЛЕКТИВТІК МЕНШІКТЕР
Бу қысымы (Pv)
Тоноскопия
Эбулиоскопия
Криоскопия
Осмометрия
Химиялық баланс
Қайтымды реакция
Гулдберг және Уааг заңы
Тұрақты
Ауыстыру
Гидрогендік өнім (рН)
Су тұрақты
Жалпы ион эффектісі
ACID-BAZ және pH индикаторлары
Қазіргі теориялар
ЭЛЕКТРохимия
Тотығу нөмірі (NOX)
Даниэлл Стэкс
Электролиз
Органикалық химияға кіріспе
Көміртек атомы
Кекуле Постулаттар
Көміртекті тізбектер
Гибридизация
МҰНАЙ
Органикалық функциялар
Көмірсутектер
Алкоголь
Альдегид
Кетон
Карбон қышқылы
Эфир
Эстер
Амина
Амида
Органикалық галидтер
Органикалық реакциялар
Қосымша
Ауыстыру
Тотығу
Жою
Макромолекулалар
ИСОМЕРИЯ
Тегіс
Лауазымы
Тізбек
Функциясы
Метамерия
Таутомерия
Ғарыш
Геометриялық
Оптика