Химия

Энтальпия (жалғасы)


Химиялық реакциялар кезінде реактивтер мен өнімдердің химиялық байланысы өзгереді.

Осы жаңа түзулерді талдау арқылы ΔH-ны есептей аламыз.

Байланыстырушы энтальпия - барлық заттар 25 ° C және 1атм газ тәрізді күйде болатындығын ескере отырып, берілген химиялық байланыстың 1мольды сынуы кезінде табылған энтальпияның өзгерісі.

Реагенттер = Әрқашан облигациялар = ENDOTHERMIC (+)
Өнімдер = Сілтемелер әрдайым қалыптасады = EXOTHERMAL (-)

Мысал:

Процесс ΔH - бұл қыздырудың қосындысы. Ол есептелген мәліметтерді пайдаланып есептеледі.

Байланыстыратын энтальпия (кДж / Моль)

Сілтеме

H ° (кДж / MOL)

Сілтеме

H ° (кДж / MOL)

Сілтеме

H ° (кДж / MOL)

H - H

436

H - Br

366

N - C

305

H - O

463

Н - мен

299

C ≡ C

837

N - N

163

H - N

388

C = C

612

N = N

409

H - C

412

C - C

348

N ≡ N

944

O = O

496

C - Cl

338

H - F

565

О - C

360

Br - Br

193

H - Cl

431

O = C

743

Cl - Cl

242

Кейбір элементтердің қосылыстары туралы мәліметтер көрсетілген кестеден жану және түзілу сияқты басқа энтальпияларды да есептеуге болады.