Химия

Кетон (жалғасы)


Номенклатура

IUPAC кетондарының номенклатурасы аяқталады ОНА. Карбонил бар тізбек негізгі тізбек немесе ұзын тізбек болып табылады.

Нөмірлеу карбонилдің жақын шетінен жасалады.

Мысалдар:

пропан-2-бір немесе пропан

бутан-2-бір

4-метилпентан-2-бір

пентан-2-бір

3-изопропилеханон-2-бір

Кейбір кетондар циклді болуы мүмкін. Мысалдарды қараңыз:


циклобутанон


циклогексонон


циклопентанон

Кетондарда да бірнеше карбонил тобы болуы мүмкін. Келесі мысалдарды қараңыз:

1,3-циклогекадион

butanedione
О О
||    ||
H3C - C - C - CH3